نصب ماشین ظرفشویی ال جی

راهنمای نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی

نصب ماشین ظرفشویی ال جی

نصب ماشین ظرفشویی ال جی – قطعات ظرفشویی ال جی – تعمیرات ماشین ظرفشویی – تعمیرات ظرفشویی ال جی – قطعات ماشین ظرفشویی

 

در این مقاله می‌خواهیم درباره نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی به طور اصولی صحبت کنیم. توجه کنید درصورتی‌که درباره نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی هیچ‌گونه تخصص و یا تجربه کافی ندارید، به هیچ عنوان شخصاً اقدام به نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی و هیچ ظرفشویی دیگری ننمایید چراکه ﻧﺼﺐ ﺍﻣﻮر ﺑﺮﻗﯽ، لوله‌کشی ﺍﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ متخصصین فنی و کاردان ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد در غیر این صورت ممکن است به لباسشویی یا حتی خودتان آسیب جدی برسانید.

لازم به ذکر است که این توضیحات مربوط به نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی مدل های زیر است:

 • D1450W(L,M,T,B,C,D,A,)F(B,U)
 • D1451W(L,M,T,B,C,D,A,)F(B,U)
 • D1452W(L,M,T,B,C,D,A,)F(B,U)
 • D1462W(L,M,T,B,C,D,A,)F(B,U)
 • KD-E701NW
 • KD-E702NW
 • KD-E700NW
 • KD-E702NT
 • KD-E700NT

آماده‌سازی روﺯﻧﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ برای نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی

 1. این دﺳﺘﮕﺎه ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻗﺮﺍرﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﯾﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ.
 2. برای ﺍﺗﺼﺎل آﺳﺎن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﺰدﯾﻜﯽ ﺳﯿﻨﻚ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 3. برای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳ ﻣﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 4. اگر ماشین ظرفشویی در ﮐﻨﺞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ، ﺣﺪﺍﻗﻞ باید ۵ سانتی‌متر ﻓﻀﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ و ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﯾﺎ دﯾﻮﺍر ﻣﺠﺎور ﺍﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

! اخطار

چوب ﺧﺎم (ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﯽ) ﺍﻃﺮﺍف ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺿﺪ آب ﯾﺎ درﺯﮔﯿﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎد ﻧﻜﻨﺪ.

آماده‌سازی ﺑﺮﺍی سیم‌کشی

! اخطار

به‌منظور ﺍﯾﻤﻨﯽ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﻓﯿﻮﺯ ﻣﻨﺰل رﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺳﯿﻢ ﺳﯿﺎر ﯾﺎ سه‌راهی ﺧﻮددﺍری ﮐﻨﯿﺪ. سیم‌کشی و ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 1. شرایط برق دﺳﺘﮕﺎه ازلحاظ وﻟﺘﺎژ و ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آنچه در دﻓﺘﺮﭼﻪ رﺍﻫﻨﻤﺎ ظرفشویی ال جی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه دﺍرﺍی ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﯿﻮﺯ ۱۵ آﻣﭙﺮ ﯾﺎ ﻓﯿﻮﺯ تأخیر ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. سیم‌کشی ﺑﺎﯾﺪ دﺍرﺍی دو ﺳﯿﻢ و ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
 2. دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﺮس و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱/۲ ﻣﺘﺮی ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﻗﺮﺍر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ در ﺟﻠﻮی ﭘﺮﯾﺰ ﺧﻮددﺍری ﮐﻨﯿﺪ. (ﺑﻪ ﺷﻜﻞ در ﺻﻔﺤﻪ A مراجعه شود)
 3. دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺍرﺍی ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت دﺍﺷﺘﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮق ﮐﻤﻚ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ. ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎل دوﺷﺎﺧﻪ ﺳﺎﯾﺮ دستگاه‌ها ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺧﻮددﺍری ﮐﻨﯿﺪ.

 

وﻟﺘﺎژ ﺧﻄﺮﻧﺎک

برای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺧﻄﺮﺍت ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک.

توجه – در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ISO 3864 اعمال ﺷﻮد.

آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی

 1. ماشین ظرفشویی رﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﺎﻧﯿﺪ.
 2. مطابق شگل زیر  پایه‌ها رﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﺍرﺗﻔﺎﻉ دﻟﺨﻮﺍه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

نصب ماشین ظرفشویی در ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ

 1. پیش از سردادن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﺍﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍر ﻣﺘﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ طول‌های ﻻﺯم و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺍ اندازه‌گیری ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ماشین ظرفشویی رﺍ به‌دقت ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺮ دﻫﯿﺪ. ﺍﺯ این‌که ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ دﺍﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺗﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

! هشدار

درصورتی‌که ﺍرﺗﻔﺎﻉ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ سانتی‌متر ۸۵ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ۲ ﭘﯿﭻ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ رﺍ بازکرده و آن رﺍ ﺑﺮدﺍرﯾﺪ. (دوپیچ ﻋﻘﺐ)

 

اتصال ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ

 1. درصورتی‌که ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺷﻠﻨﮓ در ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻔﺖ نمی‌شود، ﺍﺯ ﯾﻚ رﺍﺑﻂ ﻻﺳﺘﯿﻜﯽ (ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﺸﺪه) ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﺍرت و ﻣﻮﺍد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 2. این رﺍﺑﻂ رﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ فروشگاه‌های ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻻت ﺧﺮﯾﺪﺍری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 3. در ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻒ و ب دو ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎل ﻧﺸﺎن دﺍده ﺍﺳﺖ.

♦ توپی به شکل ‘s’  باید کاملاً ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎری ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺴﺪﺍد ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎده می‌کنید.

♦ برای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺍﺯ ﺧﺮوج ﺑﻮی ﺑﺪ، ﯾﻜﯽ ﺍﺯ روش‌های ﺯﯾﺮ رﺍ مورداستفاده ﻗﺮﺍر دﻫﯿﺪ:

 

 

 

♦ وﻗﺘﯽ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﯽ ‘s’ سینک یا فضلاب ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ شود.

وﻗﺘﯽ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻻﺯم ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺗﺼﺎل ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﺍﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ب ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

 

طویل نمودن ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ

شلنگ تخلیه رﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

! هشدار

 

هنگام ﺍﺗﺼﺎل ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﺍﺯ ﺗﺎ ﻧﺸﺪن ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. (خمیدگی‌ها ﺑﺎﯾﺪ دﺍرﺍی ﺷﻌﺎﻉ میلی‌متر ﺑﺎﺷﻨﺪ)

نصب شلنگ آب

 • شلنگ آب رﺍ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. (ﺷﻜﻞ A)
 • برخی مدل‌ها دﺍرﺍی ﯾﻚ ﺷﯿﺮ دﺍﺧﻠﯽ و ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. (ﺷﻜﻞ B)
 • پس از اتصال ﺷﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب، ﺷﯿﺮ آب رﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺮم ﻫ ﺎ (ﮐﺜﯿﻔﯽ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ) ی دﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﮕﺬﺍرﯾﺪ آب دﺍﺧﻞ ﺳﻄﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ دﻣﺎی آب رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻠﻨﮓ رﺍ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ماشین ظرفشویی ممکن است به آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎی آب ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۶۵ درﺟﻪ سانتی‌گراد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﺍ ﺑﻪ آب ﺳﺮد وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

 • هنگام ﺍﺗﺼﺎل ﺍﺯ ﻧﻮﺍر ﺗﻔﻠﻮن ﺑﺮﺍی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺍﺯ ﻧﺸﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • از خم نشدن و ﺗﺎ ﻧﺸﺪن ﺷﻠﻨﮓ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • توصیه می‌شود به‌جای ﺷﻠﻨﮓ ﮐﻬﻨﻪ، ﺍﺯ ﺷﻠﻨﮓ ﻧﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

بررسی ﻧﻬﺎﯾﯽ و سرهم‌بندی

 1. شلنگ آب رﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﺳﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﯿﻢ ﺑﺮق رﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ دﺍرﺍی ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و دﺳﺘﮕﺎه رﺍ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
 2. پس از از نصب و ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر، ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌کنیم ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ در ﺣﺎﻟﺖ Quick قرار دﺍده و ﯾﻚ ﺑﺎر آن رﺍ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ. در ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻧﺒﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﯾﺎ ﻧﺸﺘﯽ آب ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﻫﻨﮕﺎم ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺍی ﺑﻠﻨﺪی ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺑﺮوﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺧﺎﻣﻮش و دوﺑﺎره آن رﺍ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

نحوه ﺗﺮﺍﺯ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ

پس از نصب ملشین ظرفشویی ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ درب ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﺯ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺪﯾﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺗﺮﺍﺯ ﮐﻨﯿﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ۱٫ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﻪ ﻃﺮف رﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍرد.

چنانچه در ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍرد، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﯾﺮ رﺍ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

 1. پایه چپ طرف ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ عقربه‌های ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍرﺗﻔﺎﻉ ﻻﺯم ﺑﺮﺳﺪ.
 2. باز شدن در رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎﺯ مجدداً ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮق رﺍ ﺗﻜﺮﺍر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﻋﺎدی ﺷﻮد.

♦ زمانی که دﺳﺘﮕﺎه به‌طور ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ در ﯾﺎ ﺻﺪﺍی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد.

 • وﺿﻌﯿﺖ ۲: درصورتی‌که در به‌طرف ﭼپ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 • اگر در به‌طرف ﭼﭗ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ D نگاه ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﯾﺮ رﺍ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 1. باز شدن در رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرت دﺍﺷﺘﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺻﺪﺍی ﻏﯿﺮﻋﺎدی
 2. باز شدن در رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮق رﺍ ﺗﻜﺮﺍر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﻋﺎدی ﺷﻮد. وقتی‌که ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ به‌طرف ﭼﭗ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

سایت ایران پارت

خدمات پس از فروش ماشین ظرفشویی

تعمیرات ماشین ظرفشویی

شوینده های ماشین ظرفشویی

شوینده های اصلی ماشین های ظرفشویی

قطعات ماشین ظرفشویی

قرص های ماشین ظرفشویی

تعمیرات ماشین ظرفشویی اروپایی و  آمریکایی و کره ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X